White Bird-of-Paradise
(Strelitzia nicolai)

White Bird of Paradise

  
Bird of Paradise